๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)