๑๑๐ ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๑๐ ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗