โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม ซื่อสัตย์ Honesty รับผิดชอบ Responsibility เอื้ออาทร Compassion

โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม ซื่อสัตย์ Honesty รับผิดชอบ Responsibility  เอื้ออาทร Compassion