โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)