โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอแจ้งเวลาเปิด/ปิดการให้บริการของ ศูนย์อาหารและร้านค้าภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ของวันที่ 13 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอแจ้งเวลาเปิด/ปิดการให้บริการของ ศูนย์อาหารและร้านค้าภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ของวันที่ 13 ตุลาคม 2564