สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท แสดงความยินดี ในวาระครบรอบ ๑๐๘ ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท แสดงความยินดี ในวาระครบรอบ ๑๐๘ ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิดงานฉลอง ๑๐๘ ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันนี้

การที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เปิดให้บริการดูแลรักษาพยาบาลประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรือลัทธิความเชื่อ ทั้งในยามปกติ ยามสงคราม และยามที่มีภัยพิบัติ มาถึง ๑๐๘ ปี ถือได้ว่าเป็นกิจอันยิ่งใหญ่ เป็นกุศลมหาศาลต่อมวลมนุษยชาติ ควรแก่การชื่นชมยินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรของโรงพยาบาลทุกระดับชั้นที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ทั้งแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา เพื่อดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้พ้นความทุกข์ทร์มานจากโรคภัยที่เบียดเบียน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ขอชื่นชมทุกท่านที่ได้ร่วมกันดูแลผู้ป่วย ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ทั้งยังต้องคอยระวังตนเองมิให้ติดเชื้อโรคไปด้วย

ได้เวลาอันควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดงานฉลอง ๑๐๘ ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขออำนวยพร ให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อจะเป็นกำลังในการขับเคลื่อนภารกิจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้เจริญพัฒนา สร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนทั่วหน้า สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์