สถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ระลอกที่ 3) ประจำวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564

สถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภากาชาดไทย  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ระลอกที่ 3) ประจำวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564