สถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ระลอกที่ 3) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

สถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ระลอกที่ 3) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564