สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระลอกที่ 3) โรงพยาบาลจุฬลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (ระลอกที่ 3) โรงพยาบาลจุฬลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564