วันกาชาดสากล วันที่ 8 พฤษภาคม ของทุกปี

วันกาชาดสากล วันที่ 8 พฤษภาคม ของทุกปี