มาตรการเฝ้าระวังและให้บริการ แก่บุคลากรและครอบครัวสายตรง ที่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19

มาตรการเฝ้าระวังและให้บริการ แก่บุคลากรและครอบครัวสายตรง ที่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19

ด้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้วางมาตรการเฝ้าระวัง โดยการคัดกรองประวัติเสี่ยงและอาการของบุคลากร และให้บริการแก่บุคลากรและครอบครัวสายตรง
ที่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 นั้น

หากบุคลากรหรือครอบครัวสายตรง มีอาการทางเดินหายใจ ทั้งที่มีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. ส่งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรโรงพยาบาล (HN) พร้อมภาพถ่าย “แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบุคลากร” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงนามแล้ว มาที่ hrcovidscreening@chulahospital.org
  2. โปรดติดต่อหมายเลข 096-0 73-8697 ได้ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เพื่อขอรับคิวตรวจ
  3. มารับบริการ ณ คลินิกโรคอุบัติใหม่ ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 1 ตามเวลานัดหมาย พร้อมเอกสาร “แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับบุคลากร” ฉบับจริง

 

จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564