ประกาศคลินิกนวัตบริบาล ระบบบริการพิเศษและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการขอแจ้งปิดให้บริการในช่วงต้นเดือนเมษายน 2567

ประกาศคลินิกนวัตบริบาล ระบบบริการพิเศษและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการขอแจ้งปิดให้บริการในช่วงต้นเดือนเมษายน 2567