ขอแจ้งเวลาเปิด/ปิดการ ให้บริการของศูนย์อาหารและร้านค้าภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ช่วง วันหยุดยาวระหว่าง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565

ขอแจ้งเวลาเปิด/ปิดการ ให้บริการของศูนย์อาหารและร้านค้าภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ช่วง วันหยุดยาวระหว่าง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565