ขอแจ้งเวลาเปิด/ปิดการ ให้บริการของศูนย์อาหารและร้านค้าภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ขอแจ้งเวลาเปิด/ปิดการ ให้บริการของศูนย์อาหารและร้านค้าภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์