ขอแจ้งเวลาเปิด/ปิดการให้บริการของศูนย์อาหารและร้านค้าภายในโรงพยาบาลฯ ช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2565

ขอแจ้งเวลาเปิด/ปิดการให้บริการของศูนย์อาหารและร้านค้าภายในโรงพยาบาลฯ ช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2565