ขอแจ้งเวลาเปิด/ปิดการให้ บริการของศูนย์อาหารและร้านค้าภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใน วันที่ 12 สิงหาคม 2564

ขอแจ้งเวลาเปิด/ปิดการให้ บริการของศูนย์อาหารและร้านค้าภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใน วันที่ 12 สิงหาคม 2564