ขอเชิญชวน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565

ขอเชิญชวน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565