ขอขอบพระคุณ ประชาชนชาวไทยทุกท่าน ที่ได้ให้ความสนใจและสมัคร เข้าร่วมโครงการวิจัยวัคซีนโควิด-19

ขอขอบพระคุณ ประชาชนชาวไทยทุกท่าน ที่ได้ให้ความสนใจและสมัคร เข้าร่วมโครงการวิจัยวัคซีนโควิด-19