ขอขยายเวลาการปรับการบริการ ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอขยายเวลาการปรับการบริการ ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)