เฝ้าระวัง “โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน”

เฝ้าระวัง “โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน”

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และสารพิษจากเชื้อแบคทีเรีย พบได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูร้อนและฤดูหนาว ส่วนในฤดูฝนหากเกิดภาวะน้ำท่วมมีโอกาสเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันได้ง่าย

ฤดูร้อน

อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอาหารบูดเสีย เชื้อแบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตได้ง่าย เชื้อแบคทีเรียที่สำคัญคือ เชื้อบิด และเชื้ออหิวาตกโรค ซึ่งปัจจุบันพบน้อยลงในประเทศไทย

ฤดูหนาว

มักมีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโรต้าและเชื้อไวรัสโนโร่ พบบ่อยในเด็ก

ฤดูฝน

หากเกิดภาวะน้ำท่วมอาจมีปัญหาด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล มักมีข้อจำกัด เรื่องห้องน้ำสะอาด น้ำดื่มที่สะอาด และมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนจากเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำสกปรก ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ง่าย

การป้องกัน

  • สุขอนามัยที่ดี ล้างมือ ก่อนรับประทานอาหารและ หลังใช้ห้องน้ำ
  • รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและดื่มน้ำสะอาด
  • เก็บอาหารในตู้เย็นและระวังอาหารบูดเสีย

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2564
ที่มา : รศ. นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ
หน่วยโรคติดเชื้อ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์