วัคซีนในผู้สูงวัยพาผู้ใหญ่ในบ้านไปฉีดกันเถอะ

วัคซีนในผู้สูงวัยพาผู้ใหญ่ในบ้านไปฉีดกันเถอะ

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันจะมีประสิทธิภาพลดลง ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย เกิดภาวะแทรกซ้อนได้รุนแรง การฉีดวัคซีนจึงเป็นการป้องกันที่ ดีที่สุด

 • วัดซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
  ฉีด 1 เข็ม ต่อปี
 • วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบนิวโมคอคคัส
  เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบ และการติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อชื่อนิวโมคอคคัส
  ฉีดวัคซีนปอดอักเสบชนิด 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม และชนิด 23 สายพันธุ์อีก 1 เข็ม ห่างกัน 1 ปี
 • วัดซีนป้องกันโรคงสวัด
  ฉีด 1 เข็ม เพียงครั้งเดียว
 • วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน
  ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ภรเอก มนัสวานิช
ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว