TIPS & TRICKS ป้องกันสมองเสื่อม

TIPS & TRICKS ป้องกันสมองเสื่อม

การป้องกันหรือซะลออาการเสื่อมถอยของภาวะสมองเสื่อมทำได้ ดังนี้

  1. ฝึกบริหารสมอง เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  2. ลดความเครียด เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้า
  3. ฝึกสมาธิ
  4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  5. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  6. ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางสังคม
  7. รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะและครบ 5 หมู่
  8. รักษาและควบคุมโรคประจำตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  9. งดสุรา บุหรี่ สารเสพติด
  10. ควบคุมน้ำหนัก

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : รศ. นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
หัวหน้าศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม