“โลกดิจิทัลกับอาการสมาธิสั้นในเด็ก”

“โลกดิจิทัลกับอาการสมาธิสั้นในเด็ก”

เทคโนโลยีในการสื่อสารและบันเทิงในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของแสง สี เสียง ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นประสาทสัมผัสอยู่ตลอดเวลา เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้เด็กไม่สามารถรอดอย หรือควบคุมตนเองให้มีสมาธิยาวนานได้

วิธีการป้องกัน

  1. เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ไม่ควรดูจอโทรทัศน์ สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต
  2. จำกัดเวลาในการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีผ่านหน้าจอ
  3. หากจะใช้สื่อผ่านหน้าจอ ควรเลือกรายการรับชมที่เหมาะสมกับเด็กและพ่อแม่ควรร่วมดูไปพร้อมกับลูก
  4. พ่อแม่ควรให้เวลากับลูก พาลูกทำกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ออกกำลังกาย เล่นกลางแจ้ง อ่านหนังสือ
  5. พ่อแม่ควรจำกัดเวลาการใช้หน้าจอของตนเองเช่นกัน เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกอย่างเพียงพอ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.ศศิธร ปรีชาวุฒิเดช
ฝ่ายจิตเวชศาสตร์