ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุ

ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุ

ภาวะที่มีปริมาณมวลกล้ามเนื้อร่วมกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือสมรรถภาพทางกายที่ลดลง

สาเหตุ

  • การไม่ออกกำลังกาย
  • การทำกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง
  • อายที่เพิ่มมากขึ้น
  • ภาวะทุพโภชนาการ
  • โรคไตเรื้อรัง

ผลกระทบต่อผู้สูงอายุ

  • มีการทรงตัวที่ไม่ดี ลุกนั่งลำบาก หกล้มได้ง่าย
  • รู้สึกเหนื่อยง่าย
  • ในบางรายไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันตามเดิมได้จนก่อให้เกิดภาวะพึ่งพิง

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.ธัญพร เฮงพงษ์ธร
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ