ทำความรู้จักก๊าซเรดอน และผลต่อสุขภาพ

ทำความรู้จักก๊าซเรดอน และผลต่อสุขภาพ

ก๊าซเรดอนเป็นก๊าซที่ไม่มีสีและกลิ่น เกิดจากการสลายตัวของแร่ยูเรเนียม-238 ในบรรยากาศจะมีก๊าชเรดอนปะปนมากหรือน้อย ขึ้นกับปริมาณแร่ยูเรเนียม-238 ในบริเวณนั้นๆ   

ก๊าชเรดอนมีผลต่อสุขภาพอย่างไร

โดยทั่วไปในพื้นที่เปิดโล่ง จะมีความเข้มข้นของก๊าชเรดอนน้อย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

แต่ในพื้นที่ปิด เช่น บ้านหรืออาคาร หากอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณก๊าชเรดอนมาก ก๊าชเรดอนจะซึมผ่านชั้นผิวดินผ่านรอยแตกหรือรอยรั่วต่างๆ เข้ามาปะปนกับอากาศภายในบ้านหรืออาคารได้ 

หากสูดดมก๊าซเรดอนความเข้มข้นสูงเป็นระยะเวลานาน ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดได้

บ้านหรืออาคารที่มีการระบายอากาศดี  มีการตรวจสอบและซ่อมแซมรอยแตกร้าวสม่ำเสมอ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณก๊าชเรดอนที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2565
รศ.พญ. คนึงนิจ กิ่งเพชร,รศ.ดร.อัญชลี กฤษณจินดา
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฝ่ายรังสีวิทยา