รังสีรักษากับมะเร็งในเด็ก

รังสีรักษากับมะเร็งในเด็ก

บทบาทของรังสีรักษา

รังสีรักษาจัดเป็นการรักษาที่หวังผลหายขาดในโรคมะเร็งของเด็กโดยอาจใช้เป็นการรักษาหลักหรีอร่วมกับการผ่าตัด และ หรือเคมีบำบัดโดยรังสีรักษามีบทบาทสำคัญในมะเร็งต่าง ๆ ได้แก่

  1. มะเร็งของสมอง
  2. มะเร็งของต่อมหมวกไต
  3. มะเร็งของกล้ามเนื้อลาย
  4. มะเร็งของกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อนบางโรค
  5. มะเร็งของไต

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564
ที่มา : รศ. พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา