Q&A ไขข้อสงสัยในการ บริจาคดวงตา

Q&A ไขข้อสงสัยในการ บริจาคดวงตา

ถาม : ใคร สามารถบริจาคดวงตาได้บ้าง

ตอบ : คนทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่อายุ 2 ขวบเป็นต้นไป ไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือคนต่างชาติหากมีความประสงค์สามารถติดต่อขอบริจาคดวงตาได้ที่ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

ถาม : ผู้มีสายตาไม่ปกติ เช่น สั้น ยาว เอียง สามารถบธิจาคดวงตาได้หรือไม่

ตอบ :ได้ ทั้งนี้ รวมถึงผู้ที่เป็นต้อหิน ต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อลม ผู้ที่เคยผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วย เช่น LASIK หรือ ReLEx SMILE ก็สามารถบริจาคดวงตาได้เช่นกัน

ถาม : ภาวะใดบ้างที่เป็นข้อจำกัดในการบริจาคดวงตา

ตอบ : ผู้บริจาคดวงตาที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ ผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ หรือเชื้อเอชไอวี เนื่องจากอาจเป็นพาหะถ่ายทอดเชื้อโรคไปสู่ผู้รับการรักษาได้ ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่จัดเก็บจะมีการตรวจสอบประวัติและผลเลือดก่อนนำไปใช้

ข้อแนะนำ ควรแจ้งให้ญาติหรือผู้ใกล้ชิดรับทราบว่าได้ทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้แล้วและพกบัตรผู้บริจาคดวงตาติดตัวไว้ตลอดเวลา เพราะเมื่อผู้บริจาคดวงตาเสียชีวิตควรโทรแจ้งศูนย์ดวงตาทันทีให้ศูนย์ดวงตาได้จัดเก็บดวงตาภายใน 6-8 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ดวงตาที่คุณภาพเป็นประโยชน์แก่ผู้รับต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565
รศ.(พิเศษ) พญ.อุษณีย์ เหรียญประยูร
ฝ่ายจักษุวิทยา