Q&A เกี่ยวกับสายพันธ์ุของ COVID-19

Q&A เกี่ยวกับสายพันธ์ุของ COVID-19

ถาม : อะไรเป็นตัวกำหนดว่าใครติดโรด COVD-19 แล้วอาการรุนแรง มีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันหรือไม่ ?

ตอบ : เชื้อไร้สมีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันจริง ช่วงแรกของการระบาดพบเชื้อสายพันธุ์ที่เรียกว่า L และ S แต่สายพันธ์ L พบมากกว่า แต่ภายหลังไม่กี่สัปดาห์พบว่าเริ่มมีสัดส่วนของสายพันธุ์ S มากขึ้น สายพันธุ์ที่มาที่เมืองไทยเป็นสายพันธุ์ L (ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2563 แต่หลังจากนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป) ข้อมูลขณะนี้ยังไม่มีสิ่งที่สนับสนุนว่าสายพันธุ์ทั้งสองมีความรุนแรงแตกต่างกันเป็นการกล่วอ้างที่อาจจะเกินจริงที่ยังไม่ได้พิสูจน์ในคน

ถาม : สายพันธุ์ที่ระบาดในสนามมวยเป็นสายพันธุ์ที่ดูกว่าสายพันธุ์ที่ระบาดในผับหรือไม่

ตอบ : ยังสรุปไม่ได้ว่าเกี่ยวกับสายพันธุ์ เพราะต้องมีการตรวจทางพันธุกรรมของไวรัสอย่างละเอียดว่าสายพันธุ์ในแต่ละที่ แต่ละคน เป็นสายพันธุ์อะไรบ้าง แต่ที่ชัดจนกว่า คือ กลุ่มคนที่ไปสนามมวย มีอายุมากกว่า และมีโรคประจำตัวมากกว่า ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสียงสูงอยู่แล้ว ดังนั้นเวลาป่วย จึงรุนแรงมากกว่า จากข้อมูลพบว่าเป็นเบาหวานที่ไม่ได้รักษาอยู่ด้วย ส่วนคนไปผับ ก็เป็นกลุ่มคนที่อายุน้อย แข็งแรง ติดเชื้อจึงหายร็ว และอาการน้อยมากเหมือนเป็นหวัดธรรมดา เช่น ไข้ น้ำมูก เจ็บคอ บางรายเพียงทานยาตามอาการก็หายได้เองหรือ ถ้เป็นปอดอักเสบอาการมักไม่รุนแรง

ดังนั้น พอจะสรุปได้ว่า เรื่องของอายุและโรคประจำตัวเป็นสิ่งที่สำคัญในการกำหนดความรุนแรงของโรคส่วนข้อมูลเรื่องการกลายพันธุ์ยังสรุปไม่ได้ ต้องใช้ข้อมูลทางการแพทย์เพิ่มเติม

ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

ที่มา : ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ