การฉายรังสีโปรตอนในผู้ป่วยเด็ก

การฉายรังสีโปรตอนในผู้ป่วยเด็ก

รังสีโปรตอน เป็นรังสีชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างจากรังสีโฟตอน (เอกซเรย์) ที่มีใช้ทั่วไป ทำให้มีปริมาณรังสีน้อยมากที่จะตกกระทบอวัยวะใกล้เคียงก้อนมะเร็ง

ข้อดีของรังสีโปรตอนในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเด็ก

ลดผลข้างเคียงจากการฉายรังสี อันเนื่องจากรังสีตกกระทบอวัยวะใกล้เคียงก้อนมะเร็ง เช่น ความผิดปกติด้านการพัฒนาการ ระดับฮอร์โมนการได้ยิน หรือเกิดมะเร็งชนิดที่ 2 ในอนาคต โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่ต้องรับการฉายรังสีสมองและไขสันหลัง

ทั้งนี้ ทีมแพทย์จะพิจารณาเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการฉายรังสีโปรตอนเป็นราย ๆ ไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุเด็ก ชนิดโรคมะเร็ง ขอบเขตการฉายรังสี และปริมาณรังสี เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา