ภาวะก่อนเบาหวาน (Prediabetes)

ภาวะก่อนเบาหวาน (Prediabetes)

ภาวะก่อนเบาหวาน 

เป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ์ระดับปกติแต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวาน ภาวะนี้หากไม่รับการรักษามีโอกาสเป็นเบาหวาน 5-10% ต่อปี 

การวินิจฉัยผู้มีภาวะก่อนเบาหวานใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ได้แก่ 

1. ระดับน้ำตาลขณะอดอาหารผิดปกติ อยู่ระหว่าง 100-125 มก./ดล.

2. มีความทนต่อน้ำตาลบกพร่อง ระดับน้ำตาลหลังดื่มน้ำตาล 75 กรัม อยู่ระหว่าง 140-200 มก./ดล. 

3. ความผิดปกติของระดับฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) อยู่ระหว่าง 5.7-6.4% 

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือภาวะหรือโรคที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ควรได้รับการตรวจระดับน้ำตาล

 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ภาวะอ้วน และมีประวัติ พ่อ แม่ พี่ หรือ น้อง เป็นเบาหวาน (ภาวะอ้วน คือ ดัชนีมวลกาย 25 กก. ต่อ ตรม. และ/หรือ รอบเอวมากกว่า 90 ซม. ในเพศชาย รอบเอวมากกว่า 80 ซม. ในเพศหญิง หรือ รอบเอวมากกว่าส่วนสูงหารด้วยสอง)
 • เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือกำลังรับประทานยาคุมความดันโลหิต 
 • มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ ระดับไตรกลีเซอไรด์ > 250 มก./ดล. และ/หรือ เอช ดี แอล คอเลสเตอรอล (HDL) < 35 มก./ดล.
 • มีประวัติเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือเคยคลอดบุตรที่น้ำหนักเกิน 4 กก.
 • มีโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 • ผู้หญิงที่มีกลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่หลายใบ (PCOS) 
 • ผู้ที่เป็น HIV/AIDS 

หากตรวจพบภาวะก่อนเบาหวาน  ควรปรับพฤติกรรมดังนี้

 • ควบคุมการรับประทานอาหาร 
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
 • ผู้มีภาวะอ้วน ควรลดน้ำหนักอย่างน้อย 5-7% ใน 6 เดือน 

ข้อมูลโดย รศ.(พิเศษ) พญ.ปนัดดา ศรีจอมขวัญ 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566