โรคปอดบวม ภัยใกล้ตัวที่เป็นได้ทั้งเด็กและผู้สูงวัย

โรคปอดบวม ภัยใกล้ตัวที่เป็นได้ทั้งเด็กและผู้สูงวัย

โรคปอดบวม (Pneumonia) เป็นโรคติดเชื้อพบบ่อยที่สร้างความสูญเสียให้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุทั่วโลกเป็นจำนวนหลายล้านคนในแต่ละปี  การป้องกันและรักษาอย่างถูกวิธี จะช่วยลดความรุนแรงของโรคปอดบวมได้ดียิ่งขึ้น 

โรคปอดบวมเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น แบคทีเรีย Pneumococcus หรือแบคทีเรีย Haemophilus Influenza (HIB) ซึ่งมักจะอยู่ในลำคอของเด็กและผู้ใหญ่

กลุ่มเสี่ยงต้องระวัง 

 • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มีโอกาสเสียชีวิตได้
 • ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น 

อาการทั่วไป  

 • มีไข้สูง ตัวร้อน หนาวสั่น
 • หายใจหอบหรือถี่กว่าปกติ
 • ช่วงแรกอาจมีอาการไอแห้ง ตามมาด้วยไอมีเสมหะ
 • อ่อนเพลียง่าย
 • อาจมีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วย

การป้องกัน 

 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม ที่เกิดจากเชื้อ Pneumococcus (Invasive Pneumococcal Disease หรือ IPD) 
 • เด็ก เริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 2 เดือน และสามารถฉีดเสริมได้ ในช่วงอายุ 1-5 ขวบ
 • ผู้สูงอายุ ควรฉีดวัคซีน 13 สายพันธุ์ (PCV13) 1 เข็ม แล้วฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีน IPD โดยเว้นระยะห่างกัน 1 ปี
 • ลดการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะในฤดูฝน ด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาด หรือสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปในที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด
 • ดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

เรื่อง : ศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม
ภาควิชาอายุรศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2566