PM 2.5 กับสตรีตั้งครรภ์

PM 2.5 กับสตรีตั้งครรภ์

PM 2.5 คือ ฝุ่นละเอียด หรือ fine particulate matter ขนาด 2.5 ไมโครเมตร ซึ่งตรวจพบปริมาณเกินขีดอันตรายที่องค์กรอนามัยโลกกำหนดอยู่หลายแห่งในกรุงเทพมหานครฝุ่นที่มีขนาดล็กมากเมื่อเข้าไปในถุงลมปอด ก่อให้กิดอาการได้ นอกจากนี้ยังผ่านไปสู่อวัยวะอื่นในร่างกาย และอุดตันตามผนังเส้นเลือดได้ การได้รับเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานานอาจนำมาซึ่งโรคร้ายแรงต่าง ๆ

ผลกระทบต่อสตรีตั้งครรภ์เมื่อมีการสัมผัสฝุ่นละเอียดนี้เป็นเวลานาน

  • เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดทารกที่มีน้ำหนักน้อยลง
  • การคลอดก่อนกำหนด
  • ทารกตายเฉียบพลัน (sudden infantdeatth syndrome : SIDs)
  • พบรายงานว่ามีอัตราทารกที่เป็นออทิสติกสูงขึ้น
  • พบการเกิดความพิการของทารกในสัตว์ทดลอง
  • อาจมีความเสี่ยงในการเกิดอาการหอบหืดในแม่ตั้งครรภ์
  • เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดครรภ์เป็นพิษในแม่ตั้งครรภ์

สตรีตั้งครรภ์จึงควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกไปสัมผัสฝุ่นละเอียดเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ และควรสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไว้เสมอหากจำเป็นต้องออกไปสัมผัสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562

ที่มา : รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ