โลหิต 1 ถุง ช่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต

โลหิต 1 ถุง ช่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต

การบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง เลือดจะถูกนำไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบได้ถึง 3 ชนิดเพื่อให้การนำไปใช้เป็นประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพต่อการรักษาผู้ป่วย ได้แก่เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด และพลาสมา

เกล็ดเลือด มีหน้าที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด ช่วยให้เลือดหยุดไหล นำไปใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำร่วมกับมีภาวะเลือดออก เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคไขกระดูกฝ่อ และโรคไข้เลือดออก

เม็ดเลือดแดง มีหน้าที่นำพาออกซิเจนไปส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นำไปใช้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติหรือมีปริมาณเม็ดเลือดแดงลดน้อยลง เช่น โรคราลัสซีเมีย และภาวะเสียเลือดจากอุบัติเหตุ หรือ การผ่าตัด

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
ที่มา : ทน. พญ.กุสุมา รุ่งเรืองชัยศรี, ทน. พญ.ขวัญเรือน ชำนาญโพธิ์
ฝ่ายธนาคารเลือด
รศ. พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร