จริงหรือไม่ บุหรี่.. ตัวการ ทำ ภูมิคุ้มกันโควิด-19 ต่ำ ?

จริงหรือไม่ บุหรี่.. ตัวการ ทำ ภูมิคุ้มกันโควิด-19 ต่ำ ?

คำตอบคือ… จริง

การสูบบุหรี่ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ได้ผลน้อยลง

ผู้ที่สูบบุหรี่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ 3 – 5 เท่า ผู้ที่หยุดสูบบุหรี่แล้วจะมีระดับภูมิคุ้มกันสูงกว่าผู้ที่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ทำให้มีความเสี่ยงจะเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงจากโควิด-19 มากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ 5 เท่า

คำแนะนำ

  • เลิกสูบบุหรี่ หรือ งดสูบบุหรี่ 1 – 2 เดือน ในช่วงก่อนและระหว่างฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ได้เต็มที่เมื่อได้รับการฉีดวัคซีน
  • หลังรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ควรเลิกสูบบุหรี่ถาวร

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ธิตวัฒน์ ศรีประสาธน์
หน่วยอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤติโรคระบบการหายใจ
ฝ่ายอายุรศาสตร์