“ขยะติดเชื้อ” จากการตรวจหาเชื้อโควิด-19

“ขยะติดเชื้อ” จากการตรวจหาเชื้อโควิด-19
  • ปัจจุบันมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง โดยการใช้ชุดตรวจ ATK ทำให้เกิดขยะติดเชื้อเป็นจำนวนมากขึ้น
  • เพิ่มโอกาสเชื้อหลุดลงท่อน้ำทิ้งหรือปะปนในขยะทั่วไป
  • อุปกรณ์การตรวจต่าง ๆ ควรทำลายเชื้อก่อนทิ้ง โดยใช้แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค
  • ควรมีการแยกทิ้งขยะให้ถูกต้อง โดยทิ้งอุปกรณ์การตรวจที่เป็นขยะติดเชื้อในถังหรือถุงสีแดงสำหรับขยะอันตราย

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา