ยกระดับความปลอดภัยขณะขับขี่ในยุคโควิด-19

ยกระดับความปลอดภัยขณะขับขี่ในยุคโควิด-19

หมวกนิรภัย เป็นอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยการสวมหมวกนิรภัยที่มีหน้ากากกันลมร่วมกับการสวมหน้ากากอนามัยสามารถลดโอกาสการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้

การป้องกันโรคโควิด-19 ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

  1. ผู้ที่สวมหมวกนิรภัยเต็มใบ (Full Face) ควรปิดหน้ากากกันลมและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
  2. ผู้ที่สวมหมวกนิรภัยครึ่งใบ (Half Face) หรือหมวกนิรภัยเปิดหน้า (Open Face)หากมีหน้ากากกันลม ควรปิดให้มิดชิด และสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า 2 ชั้น ทุกครั้ง

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เมื่อไม่สวมหมวกนิรภัย

หมวกนิรภัยที่มีหน้ากากกันลม จะทำหน้าที่คล้ายหน้ากากใส (Face Shield) เพื่อป้องกันละอองเชื้อโรค คล้ายกับที่บุคลากรทางการแพทย์ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ แนะนำให้สวมหมวกนิรภัยร่วมกับการสวมหน้ากากอนามัย

คำแนะนำจากแพทย์

ควรทำความสะอาดหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งก่อนและหลังใช้งาน เนื่องจากเชื้อโรคอาจติดอยู่ที่หมวกนิรภัย โดยการเช็ดที่ตัวหมวกและหน้ากากกันลมด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์นอกจากนี้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารควรล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการเดินทาง

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ธนดล โรจนศานติกุล