อยู่ร่วมกับฝุ่นพิษตัวร้ายอย่างไรให้ปลอดภัย

อยู่ร่วมกับฝุ่นพิษตัวร้ายอย่างไรให้ปลอดภัย
  • ติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศก่อนออกนอกบ้าน โดยค่าดัชนีคุณภาพอากาศ Air Quality Index (AQI)ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนทั่วไปต้องน้อยกว่า 100
  • งดทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้เวลาอยู่ภายนอกอาคารให้น้อยที่สุด
  • หากจำเป็นต้องอยู่นอกอาคารให้สวมใส่หน้ากากป้องกัน PM 2.5
  • ปิดหน้าต่างและประตูบ้านเมื่อค่าฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน
  • ใช้เครื่องกรองอากาศชนิดมีแผ่นกรอง HEPA ภายในบ้านโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ
  • ดูแลสภาพรถยนต์และทำความสะอาดระบบปรับอากาศของรถให้อยู่ในสภาพดี
  • งดการเผาไหม้ขยะหรือสิ่งของที่อาจก่อมลพิษมากขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.ภัทราวลัย สิรินารา
ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม