Home Isolation กับการรักษา “โอมิครอน”

Home Isolation กับการรักษา “โอมิครอน”

เนื่องจาก สายพันธุ์ไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดหลักในขณะนี้คือ สายพันธุ์โอมิครอน ร่วมกับผู้ป่วยส่วนใหญ่
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว ทำให้อาการมักไม่รุนแรงเท่าเดิม มักมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไป
และมือาการทางปอดลดลง จึงเหมาะกับการรักษาแบบดูแลตัวเองที่บ้าน หรือระบบ Home Isolation

  • ผู้ที่สามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้ คือ ผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อ โดยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงคล้ายไข้หวัด ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีโรคประจำตัวรุนแรงที่ต้องได้รับยากดภูมิต้านทาน
  • เมื่อผู้ป่วยมีความพร้อม คือ มีสถานที่กักตัวแยกจากผู้อื่นได้พอสมควรและมีผู้ดูแล
  • ผู้ป่วยสามารถเข้าสู่ระบบ Home soation ในแต่ละพื้นที่ได้ เพื่อที่จะได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอ
  • ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน ให้หมั่นสังเกตอาการของตนเอง ที่บ่งว่าเชื้ออาจจะกำลังลงปอด เช่น วัดอุณหภูมิร่างกาย วัดออกซิเจนปลายนิ้ว สังเกตความเหนื่อยของร่างกาย หากมีอาการแย่ลงให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  • หากต้องติดต่อกับบุคคลอื่นในบ้าน เน้นให้ใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ
  • พิจารณาแยกขยะและของใช้ของผู้ป่วยออกจากสมาชิกในครอบครัวในช่วงระหว่างการติดเชื้อ 10 วัน หลังจากนั้นทำความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัยและของใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกตามปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. ดร. พญวรรษมน จันทรเบญจกุล
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก