ข่าวปลอมเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

ข่าวปลอมเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-1 ในขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แต่กลับมีข่าวปลอมและข้อมูลอันเป็นเท็จ (Fake news and fake information) เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นข้อมูลที่สร้างความสับสนและคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เช่น

  • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กระตุ้นให้เกิดระดับภูมิคุ้มกันสูงเกินไป มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
  • การสลับฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 และวัคซีนชนิด mRNA เข็มที่ 2 ห่างกันภายใน 8 สัปดาห์ กระตุ้นให้เกิดระดับภูมิคุ้มกันสูงเกิน
  • การฉีดวัคซีน Sinovac เป็นเข็มที่ 1 ตามด้วยวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2 จะไม่สามารถฉีดวัคซีนกระตุ้นชนิด mRNA เป็นเข็มที่ 3 ได้

ทั้ง 3 ตัวอย่างเป็นข่าวปลอมและข้อมูลอันเป็นเท็จที่ไม่มีหลักฐานใด ๆ รองรับ ภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทั่วโลกมากกว่า 1,000 ล้านโดส และไม่สอดคล้องกับข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคชนิดอื่น ๆ ที่เคยมีการฉีดกันมาอย่างยาวนาน

คำแนะนำจากแพทย์

ประชาชนควรเข้ารับการดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-1 9 ทันที โดยสามารถฉีดวัคซีนได้ทุกชนิดตามความเหมาะสม ไม่ควรรอวัคนทางเลือกเพียงอย่างเดียว เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาด
ของโรคอย่างรุนแรง หากติดเชื้อโรคโควิด-19 ก่อนได้รับวัคซีนอาจมีโอกาสเสียชีวิตได้

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564
ที่มา : รศ. นพ.นภชาญ เอื้อประเสริฐ