เช็กจังหวะของหัวใจก่อนมีอันตราย

เช็กจังหวะของหัวใจก่อนมีอันตราย

การวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยตนเอง

หงายฝ่ามือ ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางกดลงเบา ๆ ที่ข้อมือ สัมผัสชีพจร และนับจำนวนการเต้นว่าได้กี่ครั้ง

  • จับเวลา 30 วินาที
  • นำจำนวนที่ได้คูณ 2
  • เป็นอัตราการเต้นของหัวใจ/นาที

อัตราการเต้นของหัวใจปกติในผู้ใหญ่อยู่ที่ 60 – 100 ครั้งนาที หากสังเกตพบความผิดปกติ
ของอัตราการเต้นของหัวใจ ได้แก่ ช้าหรือเร็วเกินไป หรือไม่สม่ำเสมอ ควรไปพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.ภัทราณี ลีละพัฒนะ
หน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจ