โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม

โรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม

อาการที่พบบ่อย

อาจแสดงอาการตั้งแต่ในวัยเด็ก เช่น

  • มีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง ซึ่งเป็นอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงสัตว์
  • ทำลายข้าวของ ลักขโมย ไม่ซื่อสัตย์ หรือละเมิดกฎระเบียบ
  • ทำพฤติกรรมซ้ำ ๆ ที่ขาดความสำนึกผิดชอบ และขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

อาการเหล่านี้มักมีปัญหาทางพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องเมื่ออายุมากขึ้นจนนำไปสู่พฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย

สาเหตุ

  • ความผิดปกติทางสมองและสารสื่อประสาท
  • มีสมาชิกในครอบครัวมีบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม
  • การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมในวัยเด็ก เช่น การถูกละเมิด ทำร้ายร่างกายทอดทิ้ง ความรุนแรงในครอบครัว
  • สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น โรงเรียน เพื่อน

คำแนะนำจากแพทย์

การป้องกันโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม เริ่มต้นจากการเลี้ยงดูบุตรหลานตั้งแต่วัยเด็กอย่างเหมาะสมโดยผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กมีความรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์ มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และฝึกการควบคุมตนเองรวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมเมื่อโตขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.เมธีวัชร์ ชิตเดชะ