6 โรคตาเด็กเล็กเรื่องไม่เล็กและไม่ควรละเลย

6 โรคตาเด็กเล็กเรื่องไม่เล็กและไม่ควรละเลย

1.โรคจอตาในเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด
หลอดเลือดที่มาหล่อเลี้ยงจอตายังมีการพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้เด็กอาจสูญเสียการมองเห็นได้

2.โรคสายตาขี้เกียจ
เกิดจากการมองเห็นที่ไม่ดีในตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง ส่งผลให้ตาข้างนั้น ไม่ได้รับการพัฒนาการมองเห็นชัด ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เกิดการสูญเสียโอกาสการมองเห็นชัดอย่างถาวรได้

3. โรคมะเร็งจอตาในเด็ก
มักพบในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี

4. ภาวะหนังตาตกแต่กำเนิด
อาจทำให้เกิดกาวะสายตาเอียง และอาจทำให้เด็กต้องเงยหน้ามองเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ ในกรณีที่บังการมองเห็นมากสามารถทำให้เกิดภาวะสายตาขี้เกียจได้

5. โรคต้อกระจกในเด็ก
เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาการนำที่สามารถสังเกตได้ คือ รูม่านตาเด็กเป็นสีขาว ถ้าพบลักษณะนี้ให้รีบนำเด็กพบจักษแพทย์โด้ยเร็วที่สุด

6. โรคต้อหินแต่กำเนิด
เป็นโรคที่มีความดันตาสูง สงสัยในเด็กแรกเกิดที่มีตาดำขนาดใหญ่ และมีอาการบีบตา และน้ำตาไหลผิดปกติ อาจส่งผลให้ตาบอดได้

ความผิดปกติในการมองเห็นของเด็ก ในช่วงอายุแรกเกิดจนถึง 8 ปี จะมีผลต่อพัฒนาการด้านการมองเห็นไปตลอดชีวิตเมื่อผู้ปกครองสังเกตพบความผิดปกติ ควรพาเด็กเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. พญ.วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล
ฝ่ายจักษุวิทยา