5 วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พิชิต “ออฟฟิศซินโดรม”

5 วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พิชิต “ออฟฟิศซินโดรม”
  1. พักสายตาจากหน้าจอทุก 20 นาที
  2. พักเป็นระยะไม่นั่งทำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน
  3. ลุก ยืน เดิน ยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างน้อยทุก 30 – 60 นาที
  4. เลือ กใช้โต๊ะ และเก้าอี้ทำงานที่มีความสูงเหมาะสม
  5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564
ที่มา อ. พญ.โสภาทิพย์ ฤกษ์ม่วง
ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู