3 วิธีป้องกันการเกิดมะเร็งในช่องปาก

3 วิธีป้องกันการเกิดมะเร็งในช่องปาก

1.ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดมะเร็ง ได้แก่

  • งดสูบบุหรี่
  • งดดื่มสุรา
  • งดการเคี้ยวหมาก

2.ตรวจเนื้อเยื่อในปากด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3.พบทันตแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก และฟันเป็นประจำ และควรตรวจทุกปี ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2565
ที่มา : ทพญ.วิภาพร พรสินศิริรักษ์
ฝ่ายทันตกรรม