ยาฟาวิพิราเวียร์กับการรักษาโควิด-19

ยาฟาวิพิราเวียร์กับการรักษาโควิด-19

ฟาวิพิราเวียร์ ขึ้นทะเบียนเพื่อใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ แต่เป็น
ยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์กว้าง จึงใช้ได้กับโรคติดเชื้อไวรัสอื่น ๆ
เช่น ชิคุนกุนยา และ โควิด-19

การใช้ยาฟาวิพิราเวียร์กับผู้ป่วยโควิด-19

แพทย์ใช้ฟาวิพิราเวียร์กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รับไว้ในสถานพยาบาล โดยกรมควบคุมโรคระบุให้ใช้กับผู้ที่เริ่มมีอาการของโรค ไม่แนะนำให้ใช้กับผู้ที่ยังไม่มีอาการ หรือใช้เพื่อป้องกันโรค

การใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ต้องรอจนมีอาการแล้วเท่านั้นหรือ

เป็นดุลยพินิจของแพทย์ที่จะเริ่มใช้ยานี้กับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการบางรายที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง เช่น อายุมาก เป็นเบาหวาน หรืออ้วน เป็นต้น หรือแม้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงของโรคมากขึ้นก็สามารถใช้ยานี้ได้ในทันที

ฟาวิพิราเวียร์เป็นยาสำคัญที่ใช้ต้านไวรัสโคโรนา 2019 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้อย่างสมเหตุผล คือ ใช้เมื่อมีข้อบ่งชี้เท่านั้นหากนำมาใช้เกินจำเป็นจะส่งเสริมการดื้อยาของเชื้อไวรัส และทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
ที่มา : ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล