นวัตกรรมผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนัก

นวัตกรรมผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนัก
  1. การใส่ห่วงรัดกระเพาะอาหาร (Gastric Banding) คือ การส่องกล้องเข้าไปใส่ห่วงเพื่อลดขนาดของกระเพาะอาหาร ให้มีขนาดเล็กลง ลดน้ำหนักส่วนเกินได้ร้อยละ 30-40
  2. การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร (Sleeve Gastrectomy) คือ การส่องกล้องไปผ่ตัดกระเพาะอาหารให้เล็กลงเป็นท่อยาว ลดน้ำหนักส่วนเกินได้ร้อยละ 50-60
  3. การผ่าตัดบายพาส (R-Y Gastric Bypass) คือ การส่องกล้องผ่ตัดกระเพาะให้เล็กลง และนำลำไส้เล็กส่วนต้นมาต่อกับกระเพาะส่วนที่เล็กลง ลดน้ำหนักส่วนเกินได้ร้อยละ 70-80

การเลือกวิธีผ่าตัดขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์และความหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละคน ผู้มีปัญหาน้ำหนักตัวมาก สามารถรับคำปรึกษาได้ที่คลินิกโรคอ้วน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร. 083-623-7489 www.facebook.com/obesityclinicchula/

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์