โsค NCDs โรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด

โsค NCDs โรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด

NCDs ย่อมาจาก Non-communicable diseases หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มโรคนี้มีสาเหตุจากพฤติกรรมดังนี้
🟠การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
🟠ความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสมก่อให้กิดปัญหาการนอนหลับ และเกิดความเครียด
🟠การออกกำลังกายหรือการมีกิจกรรมทางกายภาพในชีวิตประจำวันไม่เพียงพอ เช่น การใช้เครื่องอำนวยความสะดวก การใช้ลิฟต์ หรือบันไดเลื่อนแทนการเดินขึ้นบันได เป็นต้น
กลุ่มโรค NCD ได้แก่ โรคบาหวาน ความดันโลหิดสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ มะร็ง ถุงลมโป่งพอง โรคอ้วน และโรคไตเรื้อรัง
ประชากรไทยสามารถดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงของโรค NCDs โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้
🟠พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ควรรับประทานอาหารในปริมาณแคลอรี่ที่เหมาะสมต่อร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่าปกติ ควรรับประทานโปรตินในปริมาณที่พอเหมาะการบริโภคโปรตีนมากเกินไปอาจจะเกิดผลเสียต่อการทำงานของไต และควรลดปริมาณโซเดียมในอาหารโดยไม่รับประทานอาหารเค็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยเบาหวานควรเลือกรับประทานอาหารอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลร่วมกับการใช้ยาเบาหวาน
🟠กิจกรรมทางกายภาพ ควรเพิ่มกิจกรรมทางกายภาพ เช่น ใช้การเดิน การขึ้นลงบันไดมากขึ้น หรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น ขี่จักรยาน วิ่ง หรือว่ายน้ำ
🟠งดการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
การลดภาวะแทรกซ้อนของโรค NCDs และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิต จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรค NCDs ให้ได้ตามเป้าหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563
ที่มา : ศ. นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์