โอมิครอน อาการรุนแรงน้อยไม่น่ากลัวจริงไหม

โอมิครอน อาการรุนแรงน้อยไม่น่ากลัวจริงไหม

ตอบ : ไม่จริง

เพราะแม้อาการติดเชื้อจากสายพันธุ์โอมิครอนโดยรวมจะรุนแรงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดลต้า แต่ยังคงมีผู้ป่วยที่อาการรุนแรง หรือเสียชีวิตได้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว

  • สายพันธุ์โอมิครอนเมื่อเกิดการติดเชื้อมีการแพร่กระจายไปยังคนรอบข้างได้ง่ายกว่า กระทบโดยตรงต่อกลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว
  • ข้อมูลจากสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ การติดเชื้อแม้ไม่มีอาการ หรืออาการน้อยยังคงทำให้เกิดภาวะโควิดระยะยาว (long COVID) ที่รุนแรง เช่น กลุ่มอาการอักเสบหลายระบU (Multisystem inflammatory syndrome, MIS)
  • การป้องกันตนเอง คือ สวมหน้ากากให้ถูกวิธี การเว้นระยะห่าง การล้างมือและเข้ารับวัคซีนเมื่อถึงกำหนด จึงยังคงเป็นสิ่งจำเป็น

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2565
ที่มา : อ. พญ,นภาพร จันทศรีสวัสดิ์
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก