โรคไขกระดูกเสื่อม

โรคไขกระดูกเสื่อม

โรดไขกระดูกเสื่อม เป็นโรคที่กิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ส่งผลให้การสร้างเม็ดเลือดผิดปกติ โดยพบความผิดปกติเกิดขึ้น ได้ทั้งที่เม็ดเลือดแดง เม็คลือดขาว และคล็ดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิด โรคมะร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันได้

โรคไขกระดูกเสื่อม แบ่งตามความรุนแรงของโรคได้ 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

  1. กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ การดำเนินโรคไปเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวดับพลันช้ามีชีวิตอยู่ได้นานประมาณ 3-5 ปื
  2. กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง การดำเนินโรคไปเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวฉับพลันเร็ว มีอายุได้น้อยกว่า 1 ปี

สาเหตุ

  1. ความผิดปกติของพันธุกรรม
  2. การได้รับยาเคมีบำบัดบางชนิด
  3. การได้รับการฉายรังสี

อาการ

  • ระยะแรกมักไม่แสดงอาการ แต่อาจตรวจพบเม็ดเลือดต่ำ จากการตรวจสุขภาพประจำปี หากเม็ดเลือดลดต่ำมาก อาจมีอาการแสดงได้บ้าง เช่น เหนื่อย อ่อนเพลีย มีไข้จากการติดเชื้อ

การรักษา

  • ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค เช่น การใช้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ การปลูกถ่ายไขกระดูกในกลุ่มที่มีความเสียงสูง เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : รศ.พญ จันทนา ผลประเสริฐ