โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

เยื่อหุ้มสมองเป็นเนื้อเยื่อส่วนที่ห่อหุ้มสมองและไขสันหลัง รวมไปถึงเป็นที่อยู่ของระบบน้ำไขสันหลัง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนหนา (Dura)และส่วนบาง (Pia-Arachnoid) ซึ่งการติดเชื้อจะเกิดขึ้นในส่วนบาง

สาเหตุของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

แบบเฉียบพลัน มักมีอาการอยู่ในช่วง 1-2 สัปดาห์

 • การติดเชื้อแบคทีเรีย
  เป็นภาวะที่มีความอันตรายที่สุด อาจทำให้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตได้
 • การติดเชื้อไวรัส
  มักไม่พบอาการที่รุนแรง โดยอาจเกิดขึ้นภายหลังจากอาการไข้หวัด และหายได้เองภายใน 7-10 วัน
 • การรับประทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ
  รับประทานอาหารที่มีตัวอ่อนของพยาธิอาจทำให้มีพยาธิขึ้นไปที่สมองได้

แบบกึ่งเฉียบพลัน มักมีอาการอยู่ในช่วง 2-4 สัปดาห์

 • การติดเชื้อวัณโรค
  ทำให้เกิดความผิดปกติทางระบบประสาทได้
 • การติดเชื้อรา
  มักพบในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ และสัมผัสกับแหล่งของเชื้อรา เช่น มูลนกพิราบ ต้นยูคาลิปตัส เป็นต้น

อาการของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

 • อาการไข้สูง
 • ปวดศีรษะรุนแรง แม้ไข้ลดลงก็ยังคงปวด
 • ปวดต้นคอและท้ายทอย คอแข็ง ก้มคอแล้วปวดและอาจมีปวดรอบกระบอกตาร่วมด้วย

หากมีอาการดังกล่าว 2 อาการขึ้นไปร่วมกับมีพฤติกรรมเสี่ยงจากสาเหตุของโรคให้รีบมาพบแพทย์ทันที

เผยแพร่เนื่องในวันเยื่อหุ้มสมองอักเสบโลก (วันที่ 24 เมษายน 2564)
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) พญอภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์